യാന്ത്രിക ഗുണനിലവാര പരിശോധനയും ക്യുആർ കോഡ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനും