വീഡിയോ

GOJON പേപ്പർ ബോർഡ് കൺവെയർ സിസ്റ്റം

GOJON പേപ്പർ റോൾ ഗതാഗത സംവിധാനം

ഉപയോക്തൃ ഫാക്ടറിയിൽ GOJON സിംഗിൾ ഫേസർ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട് ലൈൻ

ഫാക്ടറിയിൽ ഗോജോൺ-ഓട്ടോ ലാമിനേറ്റർ പരിശോധന

ഗോജോൺ-ഓഫ് ലൈൻ-എൻസി സെർവോ സ്ലിറ്റർ സ്‌കോറർ-സ്റ്റാക്കർ

GOJON ഓട്ടോ പാർട്ടീഷൻ അസംബ്ലർ

GOJON ഓട്ടോ ഗുണനിലവാര പരിശോധന

ഗോജോൺ ഓട്ടോ പാലറ്റിസർ

GOJON സെമി-ഓട്ടോ പാലറ്റിസർ